April 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2Assessor -8:00-   Town Clerk 10am - 5pm        

3   Code        Enforcement Officer - 7am - 10am

4Town Clerk
   10am - 5pm

Planning Board Meeting  6:00pm
5    Code    Enforcement Officer - 7am - 10am
6
  Town Clerk
       10am - 5pm

7

8 9         Assessor - 8:00-1 Town Clerk 10am  - 5pm           10  Code Enforcement Officer - 7am - 10am 11 Town Clerk 
    
10am - 5pm


Town Board Meeting  7PM  

12  Code Enforcement Officer - 7am - 10am 13                                        Town Clerk
       10am - 5pm
14
 
15 16      Assessor - 8:00-1           Town Clerk 10am - 5pm  

17  Code Enforcement Officer - 7am - 10am

18 Town Clerk
      10am - 5pm

  
19  Code Enforcement Officer - 7am - 10am

 

20  Town Clerk
       10am - 5pm

 

 

21

22 23    Assessor - 8:00-1             Town Clerk  10am - 5pm   24  Code Enforcement Officer - 7am - 10am 25 Town Clerk
     10am - 5pm
26  Code Enforcement Officer - 7am - 10am 27  
Town Clerk
       10am - 5pm

28 

29 30    Assessor - 8:00-1                  Town Clerk 10am - 5pm