February 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

 

  1 Code Enforcement Officer - 7am - 10am 2Town
Town Clerk 10am - 5pm 

3

4 5         Assessor - 8:00-1           Town Clerk 10am - 5pm           6   Code Enforcement Officer - 7am - 10am 7 Town Clerk 
    
10am - 5pm

Planning Board Meeting Cancelled due to weather

8  Code Enforcement Officer - 7am - 10am                                        Town Clerk 10am - 5pm 10
 
11 12      Assessor - 8:00-1           Town Clerk 10am - 5pm  

13  Code Enforcement Officer - 7am - 10am

14 Town Clerk          10am - 5pm


Town Board Meeting  7PM
15  Code Enforcement Officer - 7am - 10am

 

16  Town Clerk  10am - 5pm
 

 

17

18 19     Assessor - 8:00-1             Town Clerk  10am - 5pm   20  Code Enforcement Officer - 7am - 10am 21  Town Clerk
     10am - 5pm
22 Code Enforcement Officer - 7am - 10am 23  
Town Clerk 10am - 5pm

24 

25 26    Assessor - 8:00-1                  Town Clerk 10am - 5pm  27 Code Enforcement Officer - 7am - 10am  28Town Clerk
     10am - 5pm
   Town Clerk
     10am - 5pm